• zembata
 • szszsz
 • akledoma
 • stockholmsyndrome
 • proserpine
 • hellomacabre
 • nienormatywny
 • rvd
 • riseme
 • drunkoncyanide
 • ja-sowa
 • dol-blathanna
 • RecklessKid
 • insanedreamer
 • szydera
 • blaxkseoul
 • perditumest
 • predictableannie
 • suzannekhaleen
 • nenya
 • high-functioning-sociopath
 • kotzmarsa
 • butterbeer
 • weirdosity
 • wybuchmuzgu
 • papercut
 • xmartii
 • infinitenoise
 • yourpoison
 • mydearestwatson
 • doctorfrederickchilton
 • szarancza
 • GreenTomatoo
 • czyzewna
 • Najada
 • secalecornutuum
 • sadnessdove
 • makemeabnormal
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreeway freeway
7910 91ff 500
Reposted fromqb qb viasatyra satyra

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viafreeway freeway
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viafreeway freeway
3665 c9b1
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viafreeway freeway
8560 d8a7 500
Reposted fromkeik keik viajojinthesun jojinthesun
2494 b0c4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaKuishi Kuishi
3493 7168 500
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
2947 6622
1658 e74a 500
5573 50b5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapchamtensyf pchamtensyf
4458 8775 500
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
6550 b254 500
Reposted fromPitch Pitch viaflowerstandman flowerstandman
5329 bc4e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajazziee jazziee
2174 a3c5 500
Reposted fromjazziee jazziee
6114 1dc8 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajazziee jazziee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl